WHITE
הפקת צילומי סלואו מושן איכותיים למגוון מטרות

במאי ועורך

דורון צירולניק

צלם

גלעד לרום